Affärsöversikt 2018

Över hälften av Åbo Energis el och värme produceras med förnybara energikällor - omsättningen hölls på föregående års nivå

Koncernen Åbo Energis omsättning hölls på samma nivå och rörelsevinsten sjönk en aning jämfört med föregående år. Elförbrukningen i Åbo ökade med 2,5 procent jämfört med föregående år. Under året ökade Åbo Energi andelen förnybara energikällor i energiproduktionen både genom affärer via intresseföretag och genom att ersätta olja i den egna produktionen. Bolaget nådde sitt mål för 2020 i förtid: hälften av den el och värme som Åbo Energi säljer produceras nu med förnybara energikällor. Leveranssäkerheten för både el och värme hölls fortsättningsvis på en god nivå. Antalet anställda vid Åbo Energi ökade i början av år 2019 med 66 personer i och med ett företagsförvärv i augusti.

Koncernen Åbo Energis omsättning var 258,7 miljoner euro (2017: 255,0 miljoner euro) och rörelsevinsten var 15,2 miljoner euro (17,8 miljoner euro). Koncernens investeringar uppgick till 25,2 miljoner euro (23,8 miljoner euro) och de gällde förbättringar och underhåll av nätens överföringsförmåga samt el- och värmenätens leveranssäkerhet.

Enligt en kundnöjdhetsundersökning som energibranschens representant Energiindustrin (ET) lät göra år 2018 är 98 % av Åbo Energis kunder nöjda med företagets verksamhet. Av de företag som deltog i undersökningen nådde Åbo Energi första plats i en jämförelse av allmänna vitsord.

Redan hälften av fjärrvärmen produceras förnybart

Fjärrvärmeförsäljningen ökade volymmässigt något jämfört med föregående år och var 1958 GWh (1927 GWh). Den största delen av fjärrvärmen anskaffades av Turun Seudun Energiantuotanto Oy från kraftverket i Nådendal, biovärmecentralen i Oriketo och värmepumparna i Kakola. Andelen värme som producerades med inhemskt träbränsle, gas från avstjälpningsplatser, värmeåtervinning samt övrig förnybar energi ökade betydligt och utgjorde 50 % (34 %) av den anskaffade värmen.

Fjärrkyla och ånga levererades planenligt. Den nya ångproduktionsanläggningen i Artukais invigdes i oktober 2018. Anläggningen producerar i första hand ånga till företag i området och minskar användningen av tung brännolja samt koldioxidutsläppen i Åbo Energis produktion.

Leveranssäkerheten för Åbo Energis värme och kyla till kunder hölls på en mycket god nivå år 2018. Den beräknade avbrottstiden per fjärrvärmekund var i genomsnitt 58 minuter.

En ny prissättning för fjärrvärme togs i bruk i mars 2018. Prisstrukturen förnyades till att motsvara den nya produktionsstrukturen och de faktiska produktionskostnaderna. Syftet med den nya säsongsprissättningen är att uppmuntra kunderna till energieffektivitet och fästa deras uppmärksamhet på förbrukningens effekttoppar.

Elförbrukningen ökade i Åbo

Elförbrukningen i Åbo ökade med 2,5 procent jämfört med föregående år. El som överfördes till kunder i det egna distributionsområdet uppgick till 1517 GWh (1480 GWh) och till andra nätinnehavare 489 GWh (519 GWh). Det totala antalet anslutningar var 19 266 st. och av dem var 776 st. nya anslutningar. Antalet förbrukningsställen vid slutet av året var sammanlagt 86 539 (83 121), dvs. en tillväxt på 4,1 procent. I Åbo finns det dessutom ca 43 500 elförbrukningsställen i saminköpshus som s.k. konsumenter i bakre led, som inte är Åbo Energi Elnät Ab:s direkta kunder.

Eldistributionens kvalitet hölls fortsättningsvis på en god nivå. Den beräknade avbrottstiden per kund var i slutet av året i genomsnitt 11 min 34 s (8 min 54 s).

Det mest omfattande ändringsarbetet som utfördes i elnätet var utbytet av 110 kV:s luftlinjen till en jordkabel mellan Packaregatan och Batterihagen. Kabeldragningen av luftledningar fortsatte i mellanspännings- och lågspänningsnätet. I lågspänningsnätet var de största saneringsobjekten i Teräsrautela och i Perno.  Transformatorernas fjärrövervakning och fjärrstyrning utökades med nya objekt, och man fortsatte installera fjärravläsbara felsensorer i nätet. Förnyelsen av driftövervakningssystemet påbörjades, och leveransprojektet fortsätter fram till 2020.

Enheten för hantering av mätuppgifter fortsatte med utbytet av de äldsta fjärravläsbara mätarna, och projektet slutfördes under året. Cirka 5 200 mätare byttes ut under 2018. Dessutom installerade man nästan 3 800 mätare vid nya förbrukningsställen.

Enheten Energilösningar betjänar i alla energiärenden

Enheten för elförsäljning bytte namn till Energilösningar. Enheten betjänar elförsäljningens konsumentkunder samt el- och värmeförsäljningens företagskunder med heltäckande energilösningar. Kundnöjdheten hölls på en hög nivå såväl hos företags- som konsumentkunderna.

Åbo Energi skaffade sin el från den nordiska elbörsen Nord Pool Spot, dit man även sålde den egna produktionen från intresseföretagens produktionsanläggningar. Åbo Energi äger elproduktionsandelar i Finland vid Kumo älv och Kymmene älv via Voima Oy samt i Norge via Svartisen Holding A/S. Åbo Energi äger vindkraftsandelar via Suomen Hyötytuuli Oy i Björneborgs och Brahestads region. Dessutom köper och anskaffar Åbo Energi el från andra vind- och vattenkraftsproducenter genom bilaterala avtal. Elproduktionen förblev på en något lägre nivå än planerat. Det något högre marknadspriset jämfört med föregående år förbättrade dock elproduktionens lönsamhet.

Åbo Energis årsproduktion av vindkraft ökade med 10 % i och med att Åbo Energis intresseföretag Suomen Hyötytuuli Oy köpte upp Jokelan tuulipuisto Oy i Kalajoki av wpd europe BmbH. Åbo Energi ökade också andelen vattenkraft genom inköp av vattenkraft från Norge genom en affär via dess intresseföretag Svartisen Holding AS. Svartisen Holding AS köpte Fortum Abp:s andel på 10 % i vattenkraftsföretaget Hafslund Produksjon Holding AS som verkar i södra Norge.

Åbo Energi i samarbete med Finnwind Oy fick i oktober klart solkraftverket med en märkeffekt på 165 kWp som Studentbystiftelsen i Åbo lät bygga på byggnaden Aitiopaikkas tak. Kraftverket omfattar 515 solpaneler.

Åbo Energi ingick även ett avtal med Aurajoki Oy om att tillhandahålla effekt från Aurajoki Oy:s varmförzinkningsanläggningar på fyra orter till efterfrågeflexibilitetsmarknaden. Åbo Energis roll i samarbetet är teknisk verkställare och handlare med Fingrid.

Enheten Produktionstjänster fokuserar på drift och underhåll

Åbo Energi utvidgade sin drifts- och underhållsverksamhet genom att köpa upp TSE:s verksamhet vid kraftverket i Nådendal från Fortum i augusti 2018. I och med affären övergick 66 proffs i Åbo Energis tjänst vid årsskiftet. Från och med början av 2019 startade Åbo Energi upp en ny verksamhetsenhet Produktionstjänster, som sköter drifts- och underhållsverksamheten vid bl.a. alla Turun Seudun Energiantuotanto Oy:s anläggningar, kraftverket i Nådendal, biovärmecentralen i Oriketo och värmepumpanläggningen i Kakola.

Entreprenadtjänster fokuserade på att stöda elöverföringsprocesser
Verksamhetens effektivitet förblev konkurrenskraftig i enheten Entreprenadtjänster under 2018. Inom tjänsteproduktionen fokuserade man enligt strategin på att stöda koncernen Åbo Energis elöverföringsprocesser samt på att erbjuda infrastrukturtjänster i anslutning till gatubelysning och trafikljus.