Energianskaffning

Energianskaffning

Hälften av den el och värme som Åbo Energi säljer är producerad med förnybara energikällor. Detta var vårt mål för 2020, och vi uppnådde det i förtid redan år 2018.

Vi utvecklar energianskaffningen genom våra egna topp- och reservkraftverk och våra intresseföretag. Den största effekten på produktionen av förnybar energi och mängden utsläpp uppnåddes tack vare driftsättningen av det nya flerbränsleverket i Nådendal (Turun Seudun Energiantuotanto Oy).

Enligt vår strategi fokuserar vi på att öka anskaffningen och produktionen av förnybar och koldioxidfri energi. Vi deltar också i Åbo stads mål för att uppnå koldioxidneutralitet år 2029.

Värmeanskaffningens bränslen 2018

Fjärrvärmens ursprung

Vi producerar fjärrvärme huvudsakligen vid kraftverket i Nådendal, vid biovärmecentralen i Oriketo och vid värmepumpanläggningen i Kakola. Vintertid under toppbelastning och vid primärproduktionens störningssituationer producerar vi även fjärrvärme vid värmecentraler som förbrukar pellets och olja. Dessutom anskaffar Åbo Energi värme som har producerats med biobränslen och spillvärme av sina samarbetspartners och kunder. Denna andel utgör cirka 5 % av hela fjärrvärmebehovet.

Anskaffning och utsläpp

Värmeproduktionens utsläpp / såld energi 204 kg CO2/MWh

Fjärrkylans utsläpp / såld energi 29,5 kg CO2/MWh

Elenergins ursprung

Elens ursprungsfördelning har räknats ut med hjälp av både Finlands nationella residualmix som meddelas av Energimyndigheten och de ursprungsgarantier som Åbo Energi erhållit. Den nationella residualmixen för 2018 har ännu inte publicerats. Informationen uppdateras under sommaren 2019. De aktuella siffrorna beskriver situationen år 2017.

Fördelningen har beräknats enligt Energimyndighetens anvisningar utifrån residualmixen från Finlands energibalans och de ursprungsgarantier som Åbo Energi erhållit. Residualmixen innehåller el producerad med fossila bränslen och kärnkraft samt den andel av produktionen av förnybar el som inte har sålts med ursprungsgaranti.

CO2-utsläppen för den el som Åbo Energi säljer är i genomsnitt 195 g/kWh. Mängden kärnbränsle som användes i Finland år 2017 var i genomsnitt 0,89 mg/kWh.