Turku Energia työnantajana

Tavoitteena hyvinvoiva henkilöstö

Hyvinvoiva henkilöstö on keskeinen tavoitteemme. Tavoitteen saavuttaaksemme toteutamme suunnitelmallista ja pitkäjänteistä henkilöstöpolitiikkaa, jossa keskiössä ovat työterveys ja -turvallisuusasiat, osaamisen kehittäminen, harrastus- ja virkistystoiminnan tukeminen sekä työhyvinvoinnin säännöllinen seuranta.

Vuoden 2018 aikana Turku Energia -konsernin henkilöstökapasiteetti oli keskimäärin 275 henkilötyövuotta (278). Vakituisessa työsuhteessa oli 256 (260), määräaikaisessa 16 (19) ja osa-aikatyössä 14 (16) henkilöä. Vakituiseen työsuhteeseen rekrytoitiin vuoden aikana 10 (7) henkilöä. 22 (10) vakituista työsuhdetta päättyi vuonna 2018 joista 15 (8) henkilöä jäi eläkkeelle. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2018 lopussa 47 v 7 kk (47 v 9 kk). Henkilöstöstä noin kolmannes saavuttaa eläkeiän seuraavan vuosikymmenen aikana. Tulevaisuuden haasteenamme on uusien ammattilaisten rekrytointi ja sitouttaminen sekä osaamisen ja tietämyksen siirtäminen uusille työntekijöille.

Vuoden 2019 alussa TSE:n Naantalin voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitoliiketoimintaa koskevan liiketoimintakaupan myötä Turku Energian henkilöstömäärä kasvoi 66 henkilöllä.

Turku Energiassa on asetettu keskeiseksi tavoitteeksi henkilöstön työhyvinvoinnin varmistaminen suunnitelmallisella ja pitkäjänteisellä toiminnalla. Noudatamme työhyvinvointistrategiaa, joka kattaa työterveys- ja turvallisuusasiat. Työhyvinvointistrategiamme mukaan toimintamme perustuu korkeaan osaamiseen ja toimialan luonteen vuoksi toiminnassa edellytetään erityisen korkeaa turvallisuustasoa. Työhyvinvoinnin edistämiseksi suunnitellut toimenpiteet ja tavoitteet kirjataan vuosittain päivitettävään työhyvinvointiohjelmaan.

Edistämme henkilöstömme työhyvinvointia myös harrastus- ja virkistystoimintaa tukemalla. Työnantajan tarjoamien vakioliikuntavuorojen ja -paikkojen lisäksi henkilöstöllämme on käytössä liikunta- ja kulttuurietu. Järjestämme myös yhteisiä virkistystapahtumia. Henkilöstöllä on mahdollisuus ruokailla toimitalossa sijaitsevassa henkilöstöravintolassa. Harrastus- ja virkistystoimintaan käytettiin vuonna 2018 keskimäärin 433 eur/ hlö (335).

Työntekijöillä, toimihenkilöillä ja ylemmillä toimihenkilöillä on omat Energiateollisuus ry:n kanssa sovitut työehtosopimukset. Lisäksi kullakin henkilöstöryhmällä on oma paikallinen sopimuksensa.

Osaamisen kehittäminen avaintekijä

Osaamisen kehittämiseen panostetaan Turku Energiassa järjestelmällisesti. Henkilöstön kehittämistä ohjataan kolmivuotisella osaamisresurssien hallintaohjelmalla. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on avainedellytys sille, että yhtiön strategian mukaiset tavoitteet toteutuvat. Yksikkö- ja toimintokohtaiset osaamistavoitteet laaditaan konsernin menestymisen kannalta olennaiset osaamisalueet huomioiden. Osaamista rakennetaan systemaattisesti sekä koko konsernin että liiketoimintojen näkökulmasta katsottuna. Alaisen ja esimiehen välillä vuosittain käytävässä kehityskeskustelussa määritellään koulutus- ja kehittämistarpeet. Edistämme henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja työnkiertoa. Panostamme myös esimiestyön kehittämiseen, koska hyvällä johtamisella tiedetään olevan suora yhteys henkilöstön hyvinvointiin.

Henkilöä kohden koulutuspäiviä oli vuonna 2018 3,2 päivää (3,9). Koulutukseen investoitiin henkilöä kohden 1237 eur (1423). Keskeisimmät koulutusteemat olivat tekninen ja kaupallinen ammattikoulutus sekä työturvallisuuskoulutus. Henkilöstön ammattitaitoa on laajennettu edelleen myös oppisopimuskoulutuksen avulla. Lisäksi työnohjaukseen ja hiljaisen tiedon siirtämiseen luodaan systemaattisia toimintatapoja.

Motivoivaa palkitsemista

Konsernin palkitsemisjärjestelmä kattaa koko henkilöstön ja tukee osaltaan liiketoimintastrategian toteuttamista. Palkitsemisjärjestelmä on huomioitu osana johtamisjärjestelmää. Kokonaisvaltaisella palkitsemisella ja harkituilla kannustimilla lisätään Turku Energian houkuttelevuutta myös tulevaisuuden työntekijöitä rekrytoitaessa. Konsernin keskeiset palkitsemiselementit ovat tehtävän vaativuuteen perustuva peruspalkka sekä henkilökohtaiset palkanosat. Lisäksi koko henkilöstö on mukana tulospalkkiojärjestelmässä. Muita keskeisiä palkitsemiskokonaisuuteen liittyviä tekijöitä konsernissa ovat hyvät kehittymismahdollisuudet, joustavat työaikajärjestelyt ja työsuhteen pysyvyys. Tulospalkkioita maksettiin vuonna 2018 0,46 milj. euroa (0,47). Vuoden 2018 aikana konserniin on luotu uusi vuosibonusjärjestelmä, joka korvaa aikaisemman tulospalkkiojärjestelmän. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa ja sen tavoitteena on lisätä yksittäisen henkilön ja tiimin erinomaisen suoriutumisen kytkeytymistä bonuksen muodostumiseen.

Tasa-arvoinen työpaikka

Turku Energian työhyvinvointistrategia ja johtamisjärjestelmä tukevat tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden toteutumista työpaikalla. Pyrkimyksenä on kokonaisvaltainen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen sekä syrjinnän ehkäiseminen. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen keinot on kirjattu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Konsernin tasa-arvotyöryhmä on todennut konsernin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen olevan kokonaisuutena hyvällä tasolla.

Konsernin yhteinen yhteistoiminnan neuvottelukunta kokoontui vuoden 2018 aikana neljä kertaa. Henkilöstöllä on edustaja sekä Turku Energian johtoryhmässä että hallituksessa. Myös aloitetoimintaan kannustetaan erilaisin kampanjoin.

Henkilöstön työhyvinvointia seurataan tarkasti

Turku Energiassa toteutetaan kolmen vuoden välein henkilöstötutkimus, jonka perusteella tunnistetaan kehitystarpeita erityisesti johtamiseen, työn hallintaan ja palkitsemiseen liittyen. Henkilöstötutkimuksen välivuosina liiketoimintokohtaisilla työhyvinvointikyselyillä kartoitetaan Turku Energian henkilöstön tyytyväisyyttä työn tekemisen edellytyksiin, henkilöstön kehittämiseen, keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä työmotivaatioon. Työhyvinvointikyselyn työhyvinvointi-indeksi vuonna 2018 oli hieman aikaisempaa vuotta parempi 3,81 (3,79), joka jää hieman työhyvinvointiohjelmaan asetetusta tavoitearvosta 4,2.

Työterveyspalveluidemme tavoitteena on kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa ja tukea henkilöstön työkykyä. Panostimme työterveyshuoltoon henkilöä kohden keskimäärin 554 eur/hlö (628). Hankimme työterveyspalvelut Suomen Terveystalo Oy:ltä. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Turku Energialle on luotu varhaisen tuen malli, jonka tavoitteena on mm. edistää puheeksi ottamisen kulttuuria yrityksessä. Esimiehiä kannustetaan käymään varhaisen tuen keskusteluja alaistensa kanssa. Varhaisen tuen keskustelujen ja sairauspoissaolojen hälytysrajojen ylityksien suhdelukuna laskettavaa keskustelujen käymisastetta seurataan säännöllisesti. Vuonna 2018 varhaisen tuen keskustelujen käytiin yhteensä 79 (83) ja keskustelujen käymisaste oli 89 % (100).

Henkilöstön sairauspäivien kokonaismäärä vuonna 2018 oli 15 päivää/henkilötyövuosi (12,3). Sairauspoissalot lisääntyivät jonkin verran edellisestä vuodesta. Kasvua oli nähtävissä pitkissä sairauspoissaoloissa ja etenkin tuki- ja liikuntaelinongelmissa, joiden ennaltaehkäisyyn tullaan erityisesti kiinnittämään huomiota vuoden 2019 aikana.  Konsernin terveysprosentti puolestaan parani edellisestä vuodesta ollen 29,7 % (24,7). Yhtiössä pyritään aktiivisesti käyttämään osa-sairauspäivärahaa, korvaavaa ja kevennettyä työtä sekä työkokeiluja henkilöstön sairauslomalta työhön paluun edistämiseksi.

Panostamme ennakoivaan työsuojeluun

Vuonna 2018 työtapaturmia sattui yhteensä 17 (26) kappaletta, joka oli huomattavasti vähemmän kuin viime vuonna. Näistä yli yhden päivän poissaoloon johtaneita työtapaturmia oli 8 (8) kappaletta. Tapaturmista aiheutuneiden sairauslomien keskimääräinen pituus oli 20 päivää (35,3).

Panostamme Turku Energiassa ennakoivaan työsuojeluun. Pyrimme tunnistamaan ja estämään mahdollisia vaaratilanteita etukäteen ns. läheltä piti -ilmoitusten avulla. Kannustamme henkilöstömme jäseniä tekemään ilmoituksen työturvallisuutta vaarantavan tilanteen ilmoitusjärjestelmäämme. Vuonna 2018 läheltä piti -ilmoituksia tehtiin 184 kpl (200 kpl), joista turvallisuushavaintoja oli 126 kpl (134).

Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa, ja olemme mukana Nolla tapaturmaa -foorumissa. Myös alihankkijoiden ja urakoitsijoiden turvallinen työskentely on meille tärkeää. Turku Energiassa on käytössä vakioturvallisuusasiakirjat, joita noudatetaan kaikissa tilaajan ja urakoitsijan välisissä verkonrakentamiseen tai ylläpitoon liittyvissä työkohteissa tai muissa toimeksiannoissa. Lisäksi Turku Energia järjestää tarpeen mukaan urakoitsijoille kohdennettuja turvallisuuskoulutuksia, kuten kaivuutyöt, verkon käyttötyöt ja työskentely verkostojen läheisyydessä.

Turku Energian työsuojelutoimikunta avustaa linjaorganisaatiota työsuojeluun liittyvissä toimenpiteissä ja suunnittelussa vuosittain laaditun työsuojelun ja työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimikunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2018. Näissä kokouksissa käsiteltiin mm. kaikki Turku Energian työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet.

Henkilöstö graafeina

Henkilöstön lukumäärä

Henkilöstön ikäjakauma sukupuolittain

Henkilöstön vaihtuvuus 2014-2018

Sukupuolijakauma työntekijäryhmittäin

Henkilöstön peruskoulutusjakauma

Sairauspoissaolot

Sukupuolijakauma yksiköittäin

Työtapaturmataajuus (yli päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärä/milj. työtuntia)

Sosiaalisen vastuun mittarit