Liiketoimintakatsaus 2018

Yli puolet Turku Energian myymästä sähköstä ja lämmöstä tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä – liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla

Turku Energia -konsernin liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla ja liikevoitto laski hieman edellisvuodesta. Sähkönkulutus nousi Turussa 2,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Turku Energia lisäsi vuoden aikana uusiutuvien energialähteiden osuutta energiantuotannossaan sekä osakkuusyhtiöidensä tekemillä kaupoilla että korvaamalla öljyä omassa tuotannossaan. Yhtiö saavutti etuajassa vuodelle 2020 asettamansa tavoitteen: puolet Turku Energian myymästä sähköstä ja lämmöstä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus oli edelleen hyvällä tasolla. Turku Energian henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2019 alussa 66 henkilöllä elokuussa tehdyn liiketoimintakaupan myötä.

Turku Energia -konsernin liikevaihto oli 258,7 milj. euroa (2017: 255,0 milj. euroa) ja konsernin liikevoitto oli 15,2 milj. euroa (17,8 milj. euroa). Konsernissa investoitiin 25,2 milj. euroa (23,8 milj. euroa) verkostojen siirtokyvyn sekä sähkö- ja lämpöverkostojen toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen.

Energia-alaa edustavan Energiateollisuuden (ET) vuonna 2018 teettämän asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Turku Energian asiakkaista 98 % on tyytyväisiä yhtiön toimintaan. Turku Energia sijoittui tutkimukseen osallistuneista toimialan yhtiöistä yleisarvosanavertailussa ensimmäiselle sijalle.

Liikevaihto, milj. euroa

Liikevoitto, milj. euroa

Investoinnit, milj. euroa

Kaukolämmöstä jo puolet myydystä tuotettu uusiutuvilla

Kaukolämmön myyntimäärä nousi hieman edellisvuodesta ollen 1958 gigawattituntia (1927 GWh). Pääosa kaukolämmöstä hankittiin Turun Seudun Energiantuotanto Oy:ltä Naantalin voimalaitokselta, Orikedon biolaitokselta ja Kakolan lämpöpumpuista. Kotimaisella puupolttoaineella, kaatopaikkakaasulla, lämmön talteenotolla sekä muulla uusiutuvalla energialla tuotetun lämmön osuus nousi merkittävästi ollen 50 % (34 %) hankitusta lämmöstä.

Kaukojäähdytystä ja höyryä toimitettiin suunnitellusti. Artukaisiin rakennettu uusi höyryntuotantolaitos vihittiin käyttöön lokakuussa 2018. Laitos tuottaa ensisijaisesti höyryä alueen yrityksille ja vähentää raskaan polttoöljyn käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä Turku Energian tuotannossa.

Turku Energian lämmön ja jäähdytyksen toimitusvarmuus asiakkaille oli vuonna 2018 edelleen erittäin hyvällä tasolla. Kaukolämmön asiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli keskimäärin 58 minuuttia.

Kaukolämmön uusi hinnoittelurakenne otettiin käyttöön maaliskuussa 2018. Hinnoittelurakenne uudistettiin vastaamaan uudistuvaa tuotantorakennetta sekä todellisia tuotantokustannuksia. Uuden kausihinnoitteluun perustuvan hinnoittelurakenteen tavoitteena on myös kannustaa asiakkaita energiatehokkuuteen ja kiinnittämään huomiota kulutuksen tehohuippuihin.

Kaukolämmön myynti, GWh

Sähkönkulutus kasvoi Turussa

Turussa sähkönkulutus kasvoi 2,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Sähköä siirrettiin oman verkkoalueen asiakkaille 1517 GWh (1480 GWh) ja muille verkonhaltijoille 489 GWh (519 GWh). Liittymien kokonaismäärä oli 19 266 joista uusia liittymiä 776 kpl. Sähkön käyttöpaikkojen lukumäärä oli vuoden lopussa yhteensä 86 539 (83 121), kasvua oli 4,1 prosenttia. Turussa on lisäksi yhteisostotaloissa noin 43 500 sähkönkäyttöpaikkaa ns. takakuluttajina, jotka eivät ole suoraan Turku Energia Sähköverkot Oy:n asiakkaita.

Sähkönjakelun laatu pysyi edelleen hyvällä tasolla. Keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden laskettuna oli vuoden lopussa 11 min 34 s (8 min 54 s).

Merkittävin verkon muutostyö suoritettiin muuttamalla 110 kV-ilmalinja maakaapeliksi Pakkarin ja Patterinhaan välillä. Ilmajohtojen kaapelointia jatkettiin keskijänniteverkossa ja pienjänniteverkossa. Pienjänniteverkon osalta suurimmat saneerauskohteet olivat Teräsrautelassa ja Pernossa.  Muuntamoiden kaukokäyttöön ja etävalvontaan lisättiin uusia kohteita ja kaukoluettavien vikailmaisimien asennuksia verkolle jatkettiin. Käytönvalvontajärjestelmän uusinta käynnistettiin ja toimitusprojekti jatkuu vuoteen 2020 saakka.

Mittaustiedon hallinnassa jatkettiin vanhimpien etämittareiden kausivaihtoprojektin toteuttamista, joka saatiin vuoden aikana päätökseen. Vuoden 2018 aikana vaihdettiin noin 5 200 mittaria. Tämän lisäksi asennettiin mittareita uusiin käyttöpaikkoihin lähes 3800 kappaletta.

Sähkön jakelu, GWh

Energiaratkaisut palvelee kokonaisvaltaisesti energiaratkaisuissa

Sähkönmyyntiyksikkö vaihtoi vuoden aikana nimensä Energiaratkaisut –yksiköksi. Yksikkö palvelee sähkönmyynnin kuluttaja-asiakkaita sekä sähkön- ja lämmön yritysasiakkaita kokonaisvaltaisilla energiaratkaisuillaan. Asiakastyytyväisyys säilyi korkealla tasolla niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaissa.

Turku Energia hankki myymänsä sähkön pohjoismaisesta sähköpörssistä Nord Pool Spotista, jonne myös myi osakkuusyhtiöidensä tuotantolaitoksissa tuotetut tuotanto-osuutensa. Sähköntuotanto-osuuksia Turku Energialla on Suomessa Kokemäenjoessa ja Kymijoessa Kolsin Voima Oy:n kautta sekä Norjassa Svartisen Holding A/S:n kautta. Tuulivoimaosuuksia Turku Energialla on Suomen Hyötytuuli Oy:n kautta Porin ja Raahen seudulla. Lisäksi Turku Energia ostaa tai hankkii sähköä muilta tuuli- ja vesivoimatuottajilta myös kahdenvälisin sopimuksin. Sähköntuotantomäärät olivat hieman suunniteltua alemmalla tasolla. Sähkön edellisvuotta korkeampi markkinahintataso paransi kuitenkin sähköntuotannon kannattavuutta edellisvuoteen verrattuna.

Turku Energian tuulivoiman vuosituotanto kasvoi 10 prosenttia Turku Energian osakkuusyhtiön, Suomen Hyötytuuli Oy:n, ostaessa wpd europe BmbH:lta Kalajoella sijaitsevan wpd Jokelan tuulipuisto Oy:n. Turku Energia kasvatti myös vesivoimaosuuttaan ostamalla lisää vesivoimaa Norjasta osakkuusyhtiönsä Svartisen Holding AS:n tekemän kaupan myötä. Svartisen Holding AS osti Fortum Oyj:n 10 prosentin osuuden Etelä-Norjassa toimivasta vesivoiman tuotantoyhtiö Hafslund Produksjon Holding AS:stä. ­­

Turku Energia teki uusia avauksia yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Lokakuussa valmistui Turku Energian ja Finnwindin yhteistyössä Turun Ylioppilaskyläsäätiön rakennuttama, nimellisteholtaan 165 kWp:n aurinkovoimala Aitiopaikan katolle. Voimala pitää sisällään 515 aurinkopaanelia.

Turku Energia solmi myös sopimuksen Aurajoki Oy:n kanssa Aurajoki Oy:n neljällä paikkakunnalla toimivan kuumasinkityslaitoksen tehon tarjoamisesta kysyntäjoustomarkkinoille. Turku Energia toimii yhteistyössä teknisenä toteuttajana ja kaupankävijänä Fingridin suuntaan.

Tuotantopalvelut-yksikkö keskittyy käyttö- ja kunnossapito-liiketoimintaan

Turku Energia laajensi käyttö- ja kunnossapitoliiketoimintaansa ostamalla TSE:n Naantalin voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitoliiketoiminnan Fortumilta elokuussa 2018. Kaupan myötä Turku Energiaan siirtyi 66 ammattilaista vuoden 2019 vaihteessa. Vuoden 2019 alusta Turku Energiaan perustettiin uusi Tuotantopalvelut-liiketoimintayksikkö, joka tuottaa mm. kaikkien Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n laitosten, Naantalin voimalaitoksen, Orikedon biolämpökeskuksen ja Kakolan lämpöpumppulaitoksen käyttö- ja kunnossapitopalvelut.

Urakointipalvelut keskittyivät sähkönsiirtoprosessien tukemiseen

Toiminnallinen tehokkuus säilyi kilpailukykyisenä Urakointipalvelut-yksikössä vuonna 2018. Palvelutuotannossa keskityttiin strategian mukaisesti Turku Energia-konsernin sähkönsiirtoprosessien tukemiseen sekä katu- ja liikennevaloihin liittyvien infrastruktuuripalveluiden tarjoamiseen mm. Turku Energia Sähköverkoille, Carunalle ja Turun kaupungille.